تولدت مبارک

سلام

زار زدم

یاد شدم

نای سخن دار شدم

باز شدم

جان شدم

آب روان دار شدن

ناز شدم

تا شدم

وای نگو

لال شدم

داد شدم

تا که به تو

مردم و دلدار شدم

باز دلم

آب شدو

رود روانی به زبان دار شدم

کار شدم

…..

مغزت چقد کار کنه نمیدونم ولی اینم یه مدلشه